Algemene
voorwaarden

Algemeen

InnoValor B.V. (Hierna “InnoValor”) biedt de website https://businessmakeover.eu/nl/ (Hierna “Business MakeOver”) aan. Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen InnoValor als beheerder van de website en de niet-geregistreerde en geregistreerde gebruikers (hierna “Gebruikers” genoemd). InnoValor behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen of aan te passen.

De informatie die wordt verstrekt op Business MakeOver is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit kan InnoValor echter niet instaan. De gegeven informatie is uitsluitend indicatief. De informatie op deze site kan op ieder moment en zonder aankondiging worden gewijzigd.

Overeenkomst

Indien de Gebruiker zich registreert stemt de Gebruiker ermee in dat hij/zij een overeenkomst met InnoValor aangaat waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Profiel, wachtwoord en beveiliging 

De Gebruiker maakt een wachtwoord en een gebruikersnaam aan bij het voltooien van het registratieproces van Business MakeOver. De Gebruiker is (a) verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en account en is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn of haar wachtwoord of account. De Gebruiker dient (b) Business MakeOver onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van het wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging (voor zover bekend bij Gebruiker), en (c) ervoor te zorgen dat hij of zij aan het einde van elke sessie zijn of haar account verlaat. InnoValor is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit niet-naleving van (a), (b) of (c).

Berichten ontvangen

De Gebruiker stemt ermee in dat InnoValor kennisgevingen en berichten stuurt via de door de Gebruiker opgegeven contactgegevens (zoals een e-mailadres). De Gebruiker zorgt ervoor zijn/haar contactgegevens up-to-date te houden. 

Aansprakelijkheid 

Aan de op Business MakeOver verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. InnoValor kan niet garanderen dat deze site foutloos en ononderbroken functioneert en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. InnoValor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van Business MakeOver en de hiermee verstrekte informatie. InnoValor aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door InnoValor zijn ontwikkeld en/of sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Business MakeOver en/of geraadpleegde bronnen.

InnoValor is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van Business MakeOver en de gedownloade informatie, tools en/of website. Daaronder valt ook – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische informatie en berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische informatie en berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie of voor overbrenging van virussen.

Beëindiging  

De Gebruiker en InnoValor kunnen de Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen door de andere partij hiervan op de hoogte te stellen. Als de Gebruiker de overeenkomst wil beëindigen, kan de Gebruiker dit doen door een mail te sturen aan businessmakeover@innovalor.nl en het account te sluiten. Bij beëindiging verliest de Gebruiker de mogelijkheid om bij gebruik van de webapplicaties eigen modellen te openen of op te slaan. Als InnoValor de overeenkomst wil beëindigen, zal InnoValor de geregistreerde Gebruiker uiterlijk twee maanden voor beëindiging op de hoogte stellen middels een e-mail naar het bij InnoValor bekende mailadres. 

Persoonsgegevens 

In het Privacy Statement van InnoValor staat aangegeven hoe Business MakeOver met persoonsgegevens omgaat.